Küldetésünk

Tamási Református Egyházközség

Küldetésnyilatkozata

 

Isten iránti hálával ismertük fel a szükségét, és a megnyílt lehetőséget, hogy a gyülekezet tovább erősödjön és növekedjen. A gyülekezet támogatott egyházközségből misszionáló, azaz a missziói parancs betöltésére összpontosító közösséggé váljon, hogy képes és alkalmas legyen a vonzáskörében található falvak felkarolására is.

Gyülekezetünk küldetésének és célkitűzésének azt tartjuk, hogy az biblikusabb és nagyobb legyen. A „biblikusabb” szó alatt azt értjük, hogy a gyülekezet gyakorlata most sem ellenkezik Isten Igéjével, de a Biblia előírásainak tudatos követésén még kell tovább javítani. Ezért célként tűzzük ki, hogy a gyülekezethez tartozók mind:

   • elköteleződjenek az Úr Jézus Krisztus mellett, amennyiben valaki még nem fogadta el Őt Megváltójának és Urának;

   • bővítsék és elmélyítsék ismereteiket a Bibliáról és hitvallási iratainkról közös és személyes olvasással, tanulmányozással;

   • megerősítsék hitüket a felismert bibliai igazságok gyakorlása, illetve az arról szóló kölcsönös bizonyságtétel által;

   • képességeikhez és lehetőségeikhez mérten adományozás és szolgálat által hozzájáruljanak a gyülekezet működéséhez és továbbépüléséhez;

   • kitartsanak az egymásról való szeretetteljes lelki-testi gondoskodásban egymást elfogadó, s ha kell megbocsátó testvéri kapcsolatok által.

E célokat alapul véve alakítjuk a gyülekezet működését.

A „nagyobb” nem önálló célkitűzés, hanem az előzőből következik. Állásfoglalásunk, hogy a számbeli növekedés Isten áldása arra, amikor egy gyülekezet az Úr Jézus Krisztus által adott missziói parancsoknak megfelelően működik. Ezért azoknak engedve missziós célokként a következőket szeretnénk elérni:

   • először a városunkban lakó, de gyülekezetünkhöz nem tartozó reformátusokat, majd az Úr Jézust Megváltónak és Úrnak nem valló összes lakót szeretnénk megszólítani. Az istentiszteletre és az érdeklődésüknek megfelelő programokra közénk meghívni, illetve szeretetteljesen befogadni, hogy otthon érezzék magukat közöttünk és ismerkedhessünk;

   • az Evangéliumot szeretnénk hirdetni és a legérthetőbben magyarázni azoknak, akik erre nyitottak;

   • felebaráti szeretetünket szeretnénk egyre bővülő körökben kiterjeszteni a város összes lakója felé.

Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a célok csak úgy érhetők el, ha egyre több gyülekezeti tag magáéivá teszi azokat, és valamilyen szolgálatot vállal, hogy a gyülekezet vonzás- és hatóköre bővülhessen. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a meglévő gyülekezeti tagokat rendszeresen tájékoztassuk a gyülekezeti életben megtett lépésekről és az aktuális tervekről, illetve azokról véleményüket is elmondhassák.